โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

 

โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ทุกประเภท จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน การศึกษาการทำงานของคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  และแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้าง เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

 

โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย

1. หน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU : Central Processing Unit )

2.  หน่วยความจำ  ( Memory Unit )

3.  หน่วยรับข้อมูล  ( Input Unit )

4.  หน่วยแสดงผล  ( Output Unit )

 

 

 

Input Unit   หรือ หน่วยรับข้อมูล  ทำหน้าที่ รับข้อมูลเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หรือนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ (Memory) อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยรับข้อมูล  เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ ปากกาแสง จอยสติ๊ก ไมโครโฟน กล้องดิจิตอล บาร์โค๊ด  หรือจากดิสก์

 

Central Processing Unit (CPU)  หรือ หน่วยประมวลผลกลาง  ทำหน้าที่ในการประมวลผล ตามคำสั่งของโปรแกรมที่อ่านมาจากหน่วยความจำ (Memory)  หรือข้อมูลที่รับเข้ามาจากหน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ในการประมวลผลของ CPU  นั้นจะถูกกระทำโดยหน่วย ALU (Arithmetic Logic Unit) ซึ่งเป็นหน่วยย่อยภายใน CPU

 

Output Unit   หรือ หน่วยแสดงผล  ทำหน้าที่ในการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของหน่วย CPU หรือได้จากหน่วยความจำ ในรูปของ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ เสียง เป็นต้น อุปกรกรณ์ที่เป็นหน่วยแสดงผล เช่น  จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง

 

Memory Unit   หรือ หน่วยความจำ  ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคำสั่งของโปรแกรมที่ป้อนเข้ามาทางหน่วยรับข้อมูล หรือข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของหน่วย CPU

 

Control Unit   หรือ หน่วยควบคุม  ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของหน่วยต่าง ๆ ทั้งหมดให้ทำงานสัมพันธ์กัน เช่น ควบคุมการนำเข้าข้อมูลเข้า – ออก  ระหว่างหน่วยความจำกับ CPU หรือควบคุมการรับ – ส่ง ข้อมูลจากหน่วยรับ หรือส่งข้อมูล   โดยหน่วยควบคุมนี้ จะเป็นหน่วยย่อยของ CPU

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>